Hoorzitting voor het Hof van Beroep van Parijs

Op 18 september 2023 verscheen onderstaand persbericht van onze Franse partner AVSA. Dit bericht is door ons in het Nederlands vertaald, onderaan dit bericht vind je het originele Franstalige bericht.


Belangrijk persbericht van AVSA

Op 27 september aanstaande zal er een zitting plaatsvinden voor het Hof van Beroep van Parijs, waarbij het doel is om de toelating als burgerlijke partij van de “Association des Victimes du Syndrome Aérotoxique” (AVSA) en van het personeel van de luchtvaartmaatschappij Air France te verkrijgen in een lopende gerechtelijke informatieprocedure bij de afdeling gezondheidszorg van het openbaar ministerie van Parijs. Dit heeft betrekking op de volgende aanklachten:

  • Onvrijwillige verwondingen die hebben geleid tot een totale arbeidsongeschiktheid van meer dan drie maanden, strafbaar gesteld en bestraft volgens de artikelen 222-19, 222-44 en 222-46 van het strafwetboek;
  • Het in gevaar brengen van het leven van anderen door opzettelijke schending van een regelgevende verplichting op het gebied van veiligheid of voorzichtigheid, strafbare feiten voorzien en bestraft volgens de artikelen 223-1, 223-18 en 223-20 van het strafwetboek.

Deze gerechtelijke informatie volgt op een klacht die in 2016 is ingediend door twee piloten van de luchtvaartmaatschappij easyJet, die waren blootgesteld aan stoffen die de cabine van vliegtuigen besmetten. De gezondheidsgevolgen van deze blootstellingen worden aangeduid als het “Syndroom Aérotoxique”. Dit syndroom, dat zowel passagiers als vliegtuigpersoneel kan treffen, is het gevolg van acute of chronische besmetting van de gecomprimeerde lucht in vliegtuigen door giftige stoffen.

Bij vrijwel alle lijnvliegtuigen is de lucht aan boord afkomstig van de motoren. Deze lucht is onder andere besmet met de olie die wordt gebruikt voor de smering. Deze wordt in de cabine van vliegtuigen verspreid zonder filtratiesysteem. Om de prestaties te waarborgen, bevatten de meeste vliegtuigoliën giftige toevoegingen, waaronder organofosfaten. Organofosfaten worden gebruikt in de samenstelling van oorlogsgassen en krachtige pesticiden. Sommige van de verontreinigingen zijn nanometrisch van formaat (nanodeeltjes).

De aard van de verontreinigingen is gedetailleerd beschreven in talrijke rapporten, waaronder die van de Europese Autoriteit voor de Veiligheid van de Luchtvaart (Cabin Air Quality). Deze blootstelling (zowel chronisch als acuut) kan leiden tot stoornissen van het centrale en perifere zenuwstelsel, wat mogelijk de neurocognitieve vaardigheden van de bemanning kan verminderen. De blootstelling van het personeel zou dus een duidelijke invloed kunnen hebben op de veiligheid van de vluchten (DGAC SAFETY INFO N° 2020/05 – SAFETY ALERT FOR OPERATORS “SAFO” FAA N°18003).

Tot op heden hebben noch luchtvaartmaatschappijen, noch fabrikanten de risico’s ingeschat die worden gelopen door het cabinepersoneel en de passagiers. Dit is wat de twee piloten hebben aangekaart in hun oorspronkelijke klacht. Het gerechtelijk onderzoek is gaande en een gerechtelijke expertise zou deze situatie hebben bevestigd.

Vandaag willen AVSA en andere slachtoffers zich aansluiten als burgerlijke partij naast de twee oorspronkelijke aanklagers, maar dit wordt hun geweigerd, zelfs al kan dit fenomeen de gezondheid en veiligheid van al het cabinepersoneel en de passagiers beïnvloeden.

Toch is dit risico is wel bekend bij de Franse gerechtshoven. Zo herinnerde het Hof van Cassatie in december 2012 eraan dat “er een ernstig risico was op onopzettelijke vervuiling door verdamping van chemische stoffen die in motorolie zaten, dat de producten in deze olie potentieel neurotoxisch waren en sinds 1975 in tabel nr. 34 van beroepsziekten stonden, dat andere besmettingen door andere chemische stoffen mogelijk waren tijdens zgn. de-icing procedures en dat de ernst van het risico voldoende was gekarakteriseerd door de omvang van de voorzienbare schade; dat op basis van deze bevindingen werd afgeleid dat het ernstige risico voor de gezondheid van werknemers en passagiers was vastgesteld” (Cass. Soc., 19 december 2012, nr. 11-11.799).

Meer recentelijk hebben twee civiele rechtbanken de beroepsmatige aard van ziekten als gevolg van deze blootstellingen erkend, evenals de onvergeeflijke fout van de werkgever. Echter, in Parijs, weigert de onderzoeksrechter belast met deze zaak zijn verwijzing uit te breiden en wijst hij de verzoeken om handelingen die zijn ingediend door de burgerlijke partijen, om het oorzakelijk verband tussen de nalatigheid begaan door de luchtvaartmaatschappijen en de fabrikanten en de gezondheidstoestand van veel cabinepersoneel vast te stellen, af.

Namens AVSA,

De Voorzitter, Stéphane PASQUALINI

Penningmeester, Eric BAILET


Via deze link kun je het originele persbericht lezen